Nøkkeltall fra kriminalomsorgen – mai 2023

I mai ble det iverksatt 534 straffegjennomføringer i samfunnet. Av disse var 282 iverksettelser elektronisk kontroll (fotlenke), etterfulgt av samfunnsstraff med 143. Det var 2.975 innsatte i norske fengsler den 31. mai.

31. mai var belegget i fengsel på 80 prosent med totalt 2.975 innsatte.

– Av de 2.975 innsatte satt 678 (23 prosent) i varetekt
– 809 (27 prosent) var utenlandske statsborgere
– Kvinnelige innsatte: 176 (5,9 prosent)
– Antall forvaringsdømte i fengsel: 139 menn, 10 kvinner
– 7 innsatte under 18 år. 6 sitter i varetekt og 1 på dom. Alle sitter ved ungdomsenheter
– Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel i mai 2023 var 81 prosent
– Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel hittil i år var 84 prosent

Soningskø

2. juni var soningskøen på 115 ubetingede dommer.
Av disse avventer seks dommer soning med elektronisk kontroll (fotlenke).
Forrige måned (april) var soningskøen på 146 ubetingede dommer.

I mai ble det gjennomført to soningsoverføringer. Hittil i år er det totalt soningsoverført syv innsatte, det samme som på samme tidspunkt i fjor.

Straffegjennomføring i samfunnet

I mai 2023 ble det iverksatt 534 straffegjennomføringer i samfunnet. Dette er 5 prosent færre enn i mai 2022, da 561 gjennomføringer ble iverksatt.

Elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 282 iverksettelser, etterfulgt av samfunnsstraff med 143.

Tallene viser en økning for de fleste straffegjennomføringer i samfunnet sammenlignet med mai 2022. Straffegjennomføring i institusjon (§ 12) øker med 43 prosent, mens samfunnsstraff og prøveløslatelse med møteplikt begge øker med 13 prosent. Program mot ruspåvirket kjøring viser en økning på 12 prosent.

Bøtetjeneste synker fra 49 til 4 iverksatte gjennomføringer sammenlignet med mai 2022. Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) viser en nedgang på 35 prosent, mens elektronisk kontroll synker med to prosent.

Andelen kvinner som iverksatte straffegjennomføring i samfunnet var i mai 2023 på 16 prosent. Når det gjelder aktive saker ligger gjennomsnittstallet klart høyest for samfunnsstraff.

Tallene, som er hentet fra kriminalomsorgens eget registreringssystem, framkommer av tabell 1.

Straffegjennomføringsform Iverksatte saker Aktive saker
mai.23 mai.23 Andel kvinner
Elektronisk kontroll 282 289 13 % 400
Samfunnsstraff 143 126 20 % 1.018
Prøveløslatelse med møteplikt 44 39 11 % 307
Program mot ruspåvirket kjøring 29 26 24 % 371
Straffegjennomføring i institusjon (§ 12) 20 14 20 % 121
Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) 11 17 9 % 319
Bøtetjeneste 4 49 25 % 22
Hjemmesoning (§ 16) 1 1 0 % 12
Totalt 534 561 16 % 2.570

Tabell 1. Straffegjennomføring i samfunnet, etter straffegjennomføringsform og andel kvinner. Iverksatte og aktive saker mai 2023 og mai 2022. Hele tall og prosent.

Lovbrudd
Av de domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet i mai 2023 er 44 prosent domfelt for trafikklovbrudd, etterfulgt av økonomisk kriminalitet med 13 prosent og vold med 12 prosent.

Fordelingen framkommer av tabell 2.

Lovbruddskategori Andel
Trafikklovbrudd 43,6 %
Økonomi 12,6 %
Vold 11,7 %
Narkotika/rus 11,3 %
Lov og orden 8,9 %
Annet 5,1 %
Vinningskriminalitet 4,1 %
Seksuallovbrudd 2,7 %

Tabell 2. Andel domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet fordelt på lovbruddskategori. Mai 2023. Prosent.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *