Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Fire millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak

– Det er et felles ansvar at vi alle skal kunne ferdes trygt i trafikken. Derfor gir vi i år 4 millioner kroner i støtte til små og store initiativ og engasjement for bedre trafikksikkerhet landet over. Støtten går i år særlig til tiltak rettet mot MC, som hadde spesielt mange ulykker i fjor sommer. Sykkeltiltak og andre tiltak for økt kunnskap og kompetanse hos barn og unge, men også eldre trafikanter, er framtredende i årets tildeling, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Samferdselsdepartementets tilskuddsordning til trafikksikkerhetstiltak er en del av regjeringens satsing på trafikksikkerhet.

– Det norske trafikksikkerhetsarbeidet er tuftet på samarbeid. Lokale initiativ og bidrag er svært viktige om vi sammen skal klare å redusere tallet på omkomne og skadde i trafikken, sier Nygård.

I år har disse prosjektene fått midler:

FAU Stangaland skole i Karmøy kommune tildeles 40 000 kroner til kjøp av refleksvester. To skoler har blitt slått sammen til en ny skole, og skoleveien har blitt mørk og mer trafikkert. Refleksvestene skal gjøre alle barna synlige på skoleveien.

Senior MC Norge Avdeling Rogaland er tildelt 80 000 kroner i støtte til førerutviklingskurs på KNA Raceway i Sokndal. Kurset er et lavterskeltilbud og målet er å bedre trafikksikkerheten gjennom å opprettholde og øke motorsyklistenes holdninger og kjøreferdigheter.

Trygg MC er tildelt 40 000 kroner i støtte til kjøretrening for motorsyklister på Rudskogen. Trygg MC ønsker å holde et lavkostarrangement for motorsyklister av begge kjønn i alle aldre. Formålet er å redusere antall drepte og skadde mc-førere ved fokus på å bedre egne kjøreferdigheter.

Norges Lastebileier-Forbund er tildelt 200 000 kroner til trafikksikkerhetsarbeid rettet mot barn og ungdom gjennom prosjektet Venner på veien. Gjennom 20 år har Norges Lastebileier-Forbund reist rundt på barneskoler for å bevisstgjøre barn om farene ved lastebilens blindsoner, og på den måten gjøre dem tryggere i trafikken. Nå utvider de prosjektet til ungdomsskoler.

Norges Automobil-Forbund er tildelt 250 000 kroner til prosjektet «Fra NAF til Nordkapp – en sikkerhetsstafett». Med bakgrunn i økning i MC-ulykker i 2022, ønsker NAF å sette søkelyset på ulykker med motorsykkel og på hvordan den enkelte motorsyklist kan øke egen sikkerhet langs veien. Det skal totalt avholdes 11 arrangementer spredt ut på 11 ulike lokasjoner over hele Norge i perioden 16.–29. mai. Målgruppen er alle motorsyklister, arrangementet skal være gratis og lavterskel.

Jordet ATV Support er tildelt 300 000 kroner til atferdsrettet sikkerhetskurs for unge ATV-førere. Målet med kurset er å bidra til å trygge ungdom i trafikken gjennom bevisstgjøring av faremomenter, refleksjon over holdninger til egen atferd, fremme trygge verdier for et sikrere liv på veien og i terrenget for unge førere av ATV, UTV og andre kjøretøy, samt øke bevisstheten omkring miljøet og nærmiljøet. Prosjektet kan også ha overførbar verdi til atferd i trafikken mer generelt.

Blindheim Idrettslag i Ålesund kommune er tildelt 15 000 kroner i støtte til å arrangere en trafikksikkerhetsdag for medlemmene i idrettslaget. Barn og voksne skal her få mer kunnskap om bruk av refleks og utfordringene i trafikkbildet i idrettsparken.

WIMA Norway er tildelt 168 000 kroner til å gjennomføre et rustløserkurs for motorsyklister knyttet til utfordringer ved sesongstart. Kurset er spesielt rettet mot kvinnelige motorsyklister i alle aldre. Tiltaket har som formål å øke trafikksikkerheten for motorsyklister og redusere ulykker.

FAU Kurland barneskole i Sarpsborg kommune er tildelt 157 000 kroner i støtte til trafikksikkehetsuke og støtte til programmet TrafikkSmart. Målet med trafikksikkerhetsuka er å gjøre barna ved Kurland barneskole tryggere i trafikken gjennom fokus på trafikkregler, sykkelferdigheter, reparasjon av sykler og at barna er mer synlige i trafikkbildet. TrafikkSmart er et program i regi av Ungt Entreprenørskap, der elevene skal ta i bruk kunnskap om lokalsamfunnet og bruke egen kreativitet for å bidra til positive erfaringer for seg selv og andre innenfor temaet trafikksikkerhet.

MC-Akademiet er tildelt 80 000 kronet til førerutviklingskurs for MC. Formålet er å bidra til å redusere antallet motorsykkelulykker på norske veier. De ønsker spesielt å bidra til gode holdninger og et høyt ferdighetsnivå hos unge, ferske motorsyklister. De jobber også målrettet for å treffe aldersgrupper over 45 år og å bidra til at flere kvinner deltar på førerutviklingskurs.

Lindesnes kommune er tildelt 100 000 kroner til prosjektet «Ungdomsmedvirkning – trygg trafikk Lindesnes». Kommunen sliter med uansvarlig kjøring på skolens og SFOs område, til tross for økt patruljering. Målet med tiltaket er å endre atferd i trafikken for å forebygge skade eller dødsulykke med unge sjåfører. De skal bruke dialog og medvirkning inn mot ungdommene og foresatte det gjelder, og prosjektet vil bidra til økt bevissthet blant unge førere.

DRIVE Norge er tildelt 500 000 kroner i støtte til «Kjør for livet Camp 2023». DRIVE Norge driver et tilpasset aktivitetstilbud for bilinteresserte og risikoutsatte bilførere opp til 24 år. Et viktig mål er å skape varig atferdsendring og hensynsfulle trafikanter gjennom positive opplevelser, mestringsfølelse og økt sosial kompetanse. Midlene skal brukes til å etablere nye Kjør for livet-klubber.

Røde Kors Haugesund er tildelt 60 000 kroner til en sykkellyktkampanje. Kampanjen retter seg mot skolebarn som ferdes på mørk skolevei, og det skal deles ut sykkellykter til de som mangler lys på sykkelen.

FAU Skjervengan barnehage i Vefsn kommune er tildelt 30 000 kroner i støtte til vår/sommerfest med fokus på trafikksikkerhet og midler til vedlikehold av sykkelbane i barnehagen. Målet er økt fokus på trafikksikkerhet og ferdsel i trafikken for både barn og foreldre.

Nordre Reinøy Kulturlag i Karlsøy kommune er tildelt 80 000 kroner til utstyr for å rydde busker, kratt og trær langs veien på Nordre Reinøy. På Reinøya har antallet rein og elg økt de siste årene, og dyrene oppholder seg stadig oftere i nærheten av veien. Store strekninger langs veiene er gjengrodd av busker og kratt, og den dårlige sikten utgjør en fare for trafikksikkerheten i området. Selve ryddingsarbeidet vil bli gjort i form av dugnad.

Miljøagentene er tildelt 250 000 kroner i støtte til konkurransekampanjen «Beintøft», for å engasjere elever til å gå, sykle eller reise kollektivt til skolen. Å redusere biltrafikken rundt skoler er et viktig trafikksikkerhetstiltak. Miljøagentene samarbeider med Trygg Trafikk, Hjertesonenettverket, Syklistenes Landsforening, Loop Miljøskole, Naturvernforbundet og flere kommuner og lokale samarbeidspartnere.

Kollektivtrafikkforeningen er tildelt 350 000 kroner i støtte til prosjektet «Europeisk samarbeid som sikkerhet i busstransport: Nullvisjonen gjelder også for bussjåfører». Foreningen skal arrangere et bredt anlagt seminar i forbindelse med møteplassen Busworld i Brussel i oktober 2023, der de vil invitere politikere, fagforeninger, fylkeskommuner, Statens havarikommisjon, Vegtilsynet, forskningsmiljøer, leverandører, systemleverandører, operatører og bussprodusentene som deltakere. Seminaret skal bidra til å opplyse og utfordre bransjen om hvilke systemer som finnes og hvordan disse kan bidra til økt trafikksikkerhet i kollektivtrafikken i Europa. De skal også utarbeide en rapport for å sikre et felles kunnskapsgrunnlag.

Drammen kommune er tildelt 300 000 kroner i støtte til mobilt sykkelverksted ved skoler i Drammen, der skoleelevene skal tilbys gratis sykkelservice og sikkerhetssjekk av sykler. Tiltaket skal bidra til økt trafikksikkerhet gjennom å heve sikkerhetstilstanden på elevenes sykler og øke kunnskapen om sikkerhet rundt sykkelens tilstand og utstyr. Tiltaket har også som mål at flere skal sykle til skolen, noe som igjen vil bidra til redusert biltrafikk og trafikksikre miljø rundt skolene.

Tenvik og Småvik Vel i Færder kommune er tildelt 50 000 kroner i støtte til å utstyre grendas beboere med refleksvester og til å arrangere kampanjedager for beboerne. Målet er å skape bevissthet rundt overholdelse av fartsgrense på 30 km/t og bidra til et mer trafikksikkert boligområde.

Pensjonistforbundet, Statens vegvesens Pensjonistforbund og Politiets Pensjonistforbund er tildelt 500 000 kroner i støtte til prosjektet «Gangvennlige lokalsamfunn». Prosjektet vil søke å lage en veileder for å kartlegge hvilke muligheter og begrensninger som finnes i de omgivelsene som det er naturlig at særlig de eldre vil bevege seg i lokalsamfunnet. Hovedmålet med prosjektet er at flere eldre skal føle seg trygge som fotgjengere.

Kringler-Slattum skole i Nannestad kommune er tildelt 130 000 kroner i tilskudd til trafikksikkerhetsuke og sykkelverksted. De har mål om å skape gode holdninger hos elevene når de ferdes i trafikken. Prosjektet vil rette seg mot bruk av sykkel, sykkelhjelm og refleks.

FAU Avaldsnes skole i Karmøy kommune er tildelt 170 000 kroner til å arrangere sykkeldag for tredje- og fjerdeklassinger ved Avaldsnes skole. Sykkelopplæring på sykkeldagen skal gjennomføres av Trygg Trafikk. Midler skal også brukes til innkjøp av refleks og lånesykler til skolen.

Valdres Gatebil er tildelt 150 000 kroner til «Garasjin – mekkeklubb for ungdom». Målet er å gi ungdom i alderen 10–18 år, som faller utenfor ordinære fritidstilbud, er sted å være og å møte likesinnede for å stake ut en ny og bedre kurs. Mekkeklubben skal være gratis og åpen for alle. Mekkingen skal bidra til kunnskap om lovlig ombygging av bilder, som igjen vil gi unge mer innsikt i trafikksikker atferd.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *