Da inspektørene fra Arbeidstilsynet så arbeidsforholdene på denne byggeplassen, beordret de umiddelbart stans i arbeidet. FOTO: Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynets årsrapport for 2023

Flere tilsyn, flere brudd avdekket i tilsynene, mer digital veiledning og rekordmange overtredelsesgebyr. Det er noen av hovedpunktene fra Arbeidstilsynets årsrapport fra 2023.

Årsrapporten gir et innblikk i hva Arbeidstilsynet prioriterte i året som var. Følgende tre overordnede mål gjaldt for Arbeidstilsynets innsats i 2023:

  1. Virksomhetene arbeider systematisk med forebyggende arbeidsmiljø, helse og sikkerhet.
  2. Virksomhetene ivaretar seriøse og anstendige arbeidsvilkår.
  3. Arbeidslivskriminalitet skal avdekkes og bekjempes.

–   Det er viktig for oss å bygge aktiviteten vår på fakta og kunnskap om hvor risikoen i arbeidslivet er størst. Vi mener selv vi har funnet en god balanse mellom det forebyggende arbeidet og den økte innsatsen vi har mot useriøsitet og arbeidslivskriminalitet, sier fungerende direktør Ronny Jørgenvåg.

Les årsrapporten her (arbeidstilsynet.no)  

Avdekket flere brudd i tilsyn

Et av de viktigste virkemidlene vi har for å sikre at virksomhetene følger loven, er tilsyn.  I 2023 gjennomførte vi 12 808 tilsyn. Andelen tilsyn med brudd og reaksjoner var i fjor noe høyere enn i 2022, og vesentlig høyere enn både før og under koronapandemien i 2020 og 2021. Noe av grunnen til det kan være at vi har prioritert å gjennomføre flere tilsyn med arbeidsgiveres forebygging av muskel- og skjelettplager og psykiske plager. Dette er tilsyn hvor vi svært ofte avdekker brudd på regelverket.

–   I tillegg til en høyere andel tilsyn med brudd og reaksjoner, har vi også avdekket flere brudd og gitt flere reaksjoner per tilsyn de siste årene. Regelverket er der for en grunn, nemlig å beskytte arbeidstakernes helse og sikkerhet. Det at vi treffer mer presist i tilsynene, fører til flere forbedringstiltak ute i virksomhetene, sier Ronny Jørgenvåg.

2019  2020  2021  2022  2023 
Antall tilsyn  12 452 9 871 11 614 12 118 12 808
Andel tilsyn med brudd  64 % 63 % 51 % 71 % 74 %
Andel tilsyn med reaksjon  60 % 60 % 46 % 67 % 69 %
Antall reaksjoner per tilsyn med reaksjon  2,8 2,6 2,9 3,3 3,3

Trappet opp tilsynsaktiviteten innen helse og sosial

Vi har i 2023 gjennomført flest tilsyn innen næringene bygg og anlegg med 41 prosent av tilsynene, etterfulgt av industri med 14 prosent av tilsynene, og helse og sosial med 11 prosent av tilsynene. I 2023 avdekket vi en høy andel brudd i tilsyn med disse næringene, med særlig høye bruddandeler i tilsyn med helse og sosial (90 prosent), overnattings- og servering (89 prosent), og varehandel (85 prosent).

–  De siste årene har vi trappet opp tilsynsaktiviteten innen helse og sosial, fra 430 tilsyn i 2019 til nær det dobbelte i 2023. Dette skyldes at vi ser en økende risiko for muskel- og skjelettplager og psykiske plager, hvor helse- og omsorgssektoren er særlig utsatt, sier Ronny Jørgenvåg.

Økning i stans ved overhengende fare

Arbeidstilsynet har vedtatt helt eller delvis stans av arbeid på grunn av overhengende fare for liv og helse 1 420 ganger i 2023. Dette er rundt 300 flere stansingsvedtak enn i 2022. Per 31. januar 2024, var 97 prosent av disse vedtakene innfridd. Det vil si at virksomheten har rettet opp de farlige forholdene. De fleste stansingsvedtakene gjaldt for farlig arbeid i høyden og krav om sikring av arbeidssted i høyden; stillas eller stige.

Rekordmange overtredelsesgebyr

Arbeidstilsynet skal bruke overtredelsesgebyr når vi finner alvorlige, kritikkverdige eller gjentatte lovbrudd. Mener vi at overtredelsesgebyr ikke vil ha tilstrekkelig effekt som sanksjon, skal vi politianmelde arbeidslivskriminalitet og lovovertredelser.

I 2023 vedtok vi 798 overtredelsesgebyr. Dette er det høyeste antallet overtredelsesgebyr Arbeidstilsynet noensinne har vedtatt i løpet av ett år. Økningen i overtredelsesgebyr henger sammen med føringer fra departementet og målretting av tilsyn. Størrelsen på hvert overtredelsesgebyr regnes ut individuelt. Dette for å unngå både urimelig høye og ubetydelig lave satser, med tanke på virksomhetens betalingsevne og hvor alvorlig lovbruddet er. Det høyeste overtredelsesgebyret i fjor var på 1 200 000 kroner, for blant annet manglende sikring på arbeidstakere som jobbet i høyden.

–  Gebyret er et effektivt verktøy i innsatsen for et trygt arbeidsliv og for å bekjempe kriminelle og useriøse aktører. Det skal både bidra til forbedring i virksomheten som får gebyret, og det skal ha en preventiv effekt på andre, som ser at det får konsekvenser å bryte loven. Derfor skal det svi økonomisk for virksomhetene som begår slike lovbrudd, sier Ronny Jørgenvåg.

Hva gir vi mest overtredelsesgebyr for?

· mangler ved bygnings- og utstyrsmessige forhold (i hovedsak usikret arbeid i høyden)

· manglende HMS-kort

· mangler ved bruk av maskiner og annet arbeidsutstyr

· mangler knyttet til arbeidstid

Vedtak  2019  2020  2021  2022  2023 
Tilrådninger  156 151 187 141 136
Anmeldelser  72 39 39 13 42
Overtredelsesgebyr  636 360 393 478 798

Anmeldt etter lønnstyveri og falsk forklaring

Mens vi i 2021 og 2022 anmeldte henholdsvis 39 og 13 saker til politiet, ligger dette tallet på 42 for 2023. Tidligere år har de fleste anmeldelser blitt sendt på bakgrunn av arbeidsulykker, mens de siste to årene har flere blitt anmeldt for arbeidslivskriminalitet. Dette er saker som dreier seg om blant annet lønnstyveri, falsk forklaring og dokumentforfalskning.

74 av de 205 sakene vi har anmeldt de siste fem årene blitt henlagt. Politiet har sendt 13 av de henlagte sakene tilbake til Arbeidstilsynet for vurdering for overtredelsesgebyr.

61 av våre anmeldelser har endt med forelegg, mens ni er avgjort med dom eller påtaleunnlatelse. Vi tar forbehold om at utfall av 61 anmeldelser foreløpig ikke er registrert i vårt fagsystem. Dette gjelder særlig nyere saker, hvor mange fortsatt er i prosess hos politiet eller i domstolene.

Økning i digital veiledning

Arbeidstilsynet.no er den mest brukte veiledningskanalen til Arbeidstilsynet. I 2023 hadde nettstedet nærmere 6 millioner besøk, noe som er en økning på 13 prosent fra 2022. Også de digitale selvhjelpsverktøyene ArbeidsmiljøhjelpenRisikohjelpen og Arbeidsmiljøportalen hadde en betydelig økning i besøk sammenlignet med året før.

Chatboten Leon lansert

I fjor ble chatboten Leon lansert, og den er blitt mye brukt. I løpet av året kom det nærmere 57 000 henvendelser til Leon.  Kun 10 prosent av henvendelsene gikk videre til Arbeidstilsynets svartjeneste. Det er mange som kontakter oss direkte også. I 2023 mottok Arbeidstilsynets svartjeneste vel 60 000 henvendelser på telefon og nett. Arbeidstid, arbeidsavtale og manglende lønn er det vi får flest spørsmål om.  I tillegg er det registrert nærmere 1800 fysiske henvendelser ved de ulike Servicesenter for utenlandske arbeidstakere. Kontorene er spredt over fem byer over hele landet.

Eksempler på hva vi har oppnådd i 2023 gjennom tilsyn:

  • Innsatsen vår har ført til at 777 virksomheter har rettet opp farlige forhold som har satt arbeidstakeres liv og helse i umiddelbar fare
  • 536 virksomheter har fått på plass arbeidsavtaler som er i tråd med minimumskravene i arbeidsmiljøloven
  • 353 virksomheter fører oversikt over arbeidstakernes arbeidstid
  • 280 virksomheter har rettet opp i farlige arbeidsvilkår knyttet til bl.a. arbeid i høyden eller med maskiner
  • 190 virksomheter har fått på plass lønnssystemer i tråd med regelverket (herunder etterbetaling av allmenngjort lønn)

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *