I 2022 kjøpte Sparebankstiftelsen DNB Lågøya i Oslofjorden slik at den nå er tilgjengelig for alle. DNT Oslo og Omegn og Oslofjordens Friluftsråd utvikler øya til et sted for friluftslivet. (Foto: Linn Holstad Hines/dntoslo.no)

1,4 milliarder kroner til gode formål i 2022

Fremlagt årsregnskap viser at Sparebankstiftelsen DNB i 2022 bidro med 1 429,4 millioner kroner til allmennyttige formål, en økning på 391,5 millioner fra året før. Målt i tildelte midler til allmennyttige formål er Sparebankstiftelsen DNB den klart største stiftelsen i Norge.

Bidragene i 2022 ble fordelt slik:

 • 1 019 millioner kroner ble tildelt til 2 818 små og store prosjekter, både lokalt i Østlandsområdet og til viktige nasjonale tiltak.
 • 132,7 millioner til kjøp av Lågøya i Oslofjorden for å gjøre den tilgjengelig for allmennheten.
 • 195,2 millioner til allmennyttige investeringer, til kunst til museer og kjøp av strykeinstrumenter.
 • 95,5 millioner kroner til øvrige formålskostnader, herunder aktivitet knyttet til tildelinger og investeringer.

Sparebankstiftelsen DNB var 20 år i 2022, og siden starten i 2002 har stiftelsen bidratt med 9,7 milliarder kroner til gode formål.

Årsrapport 2022

Tildelinger til gode formål i 2022

Hovedtyngden av bidragene fra Sparebankstiftelsen DNB blir gitt som tildelinger til organisasjoner og prosjekter rettet mot barn og unge, innenfor fire formålsområder: Kunst og kultur, Nærmiljø og kulturarv, Natur og friluftsliv og Idrett og lek.

Stiftelsen har tre åpne søknadsrunder i løpet av året, og mottok 7161 søknader i 2022. Av disse fikk 2417 prosjekter tildelinger på til sammen 1 milliard kroner. Tiltak i de områdene som har bygget opp stiftelsens kapital skal prioriteres, og derfor gikk vel 80 prosent av tildelingene i 2022 til stiftelsens kjerneområde på Østlandet.

Kjøp av Lågøya i Oslofjorden

I 2022 utgjør allmennyttige investeringer til sammen 327,9 millioner kroner, mens tilsvarende beløp i fjor var 43,3 millioner kroner. Økningen i allmennyttige investeringer i 2022 skyldes kjøpet av Lågøya i Oslofjorden.

– Å kunne sikre en hel øy i Oslofjorden for allmennheten var en unik mulighet, og viser fordelen en uavhengig pengeutdelende stiftelse har, sier André Støylen, direktør i Sparebankstiftelsen DNB.

– Stiftelsen kan ta ansvar på andre områder enn det offentlige. Da Lågøya i Oslofjorden kom for salg i fjor, var det avgjørende at vi kunne ta en rask avgjørelse om å kjøpe øya. Nå vil den være tilgjengelig for alle, i generasjoner fremover, sier Støylen.

Resultat for 2022

Sparebankstiftelsen DNB har for 2022 et negativt resultat før skatt på 1 100,1 millioner kroner, mot et positivt resultat på 2 704,7 millioner kroner i 2021.

Stiftelsens regnskap presenteres i tråd med NRS God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Dette innebærer at føring av midler til tildelinger og aktivitetstiltak synliggjøres som en del av stiftelsens resultater.

Hovedkomponentene i regnskapet:

 • Anskaffede midler utgjør 59,4 millioner kroner og består av:
  • Utbytte fra DNB på 1 267,5 millioner kroner.
  • Verdiendring på finansielle investeringer samt gevinst og tap på salg av verdipapirer på minus 1 226,5 millioner kroner.
  • Øvrige finansposter på 18,4 millioner kroner.
 • Tildelinger og aktivitets- og øvrige formålskostnader utgjør 1 101,5 millioner kroner i 2022, mot 994,6 millioner kroner i 2021.
 • Formålsinvesteringer i stiftelsen og datterselskap er 327,9 millioner kroner, slik at samlede formålskostnader utgjør totalt 1 429 millioner kroner i 2022 (tildelinger, aktivitets-/øvrige formålskostnader og formålsinvesteringer) for stiftelsen med datterselskap. I 2021 var formålskostnadene 1 038 millioner kroner.
 • Samlede driftskostnader var 58 millioner kroner, noe som utgjør 4,1 prosent av formålskostnadene. I 2021 var driftskostnadene 53,6 millioner kroner.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *